Diskusia o novelizácii cirkevnej Ústavy na pôde Slovenskej evanjelickej jednoty (3. časť)

Od prvej Ústavy ECAV po dnešné archaické riadenie

V 14.čísle LUTHERUS som v príspevku „Kríza v štáte, kríza v cirkvi….“, naznačil potrebnú zmenu Ústavy ECAV. Slovenská evanjelická jednota /SEJ/  chce s láskavým dovolením redakcie LUTHERUS na jej stránkach vyvolať celo cirkevnú diskusiu, na základe ktorých by mali vzniknúť námety a podklady pre sformovanie novej cirkevnej Ústavy ECAV. Ako bývalý generálny dozorca cirkvi /1994 – 2006/ ďalej sledujem dianie v cirkvi, a neteší ma  jej postupný úpadok. Zmeny sú bezpodmienečne potrebné!

Princípy zmeny sme načrtli v zrušení  4-stupňového riadenia, zrušením dištriktov na trojstupňové riadenie : cirkevný zbor – seniorát – vedenie cirkvi., zrušením parity duchovní –neordinovaní zavedením optimálneho pomeru na základe kompetencií vyjadrujúcich odraz vedomosti v 21.storočí, a zvýraznenie oddelenej „služby“ v cirkvi. Prečo ? Preto, lebo sústavný úpadok cirkvi a strata vplyvu v slovenskej spoločnosti , dnešná Ústava  a v nej zakotvená organizácia cirkvi nezaručuje  v 21.storočí  jej ďalšie prežitie.  V 1.časti v čísle 15.  predseda SEJ  brat Bzdúch uverejnil výzvu SEJ na diskusiu a brat Mrlian v úvahe ako podnet a pozvanie k diskusii na túto tému.

Cirkev kedysi

Prvá Ústava ECAV  z roku 1921 bola sformovaná zo skutočnosti vzniku 1.Československej republiky a rozpadu cirkvi a jej organizácie v  Uhorsku. Vychádzala z reálnej skutočnosti nízkej vzdelanosti obyvateľstva Slovenska, keď vzdelanosť v cirkvi predstavovalo najmä duchovenstvo, lekári a učiteľský stav. Evanjelickú cirkev  reprezentovali dve osobnosti biskupi Janoška a Zoch,  na základe ich regionálnej pôsobnosti organizačne rozdelili  cirkev na dva dištrikty, západný a východný. Na celo cirkevnej úrovni ich zastrešoval Generálny konvent a Generálne presbyterstvo . Tento stav trvá dodnes, už sto rokov ! Ukázalo sa, že po Novembri 1989 a znova nadobudnutí náboženskej slobody, sme túto archaickú štruktúru administratívne zbyrokratizovali. Na všetkých úrovniach, ale najmä na úrovni dištriktov a Generálnej cirkvi.  Vybudovali  sme veľké a pre cirkev nepotrebné administratívne celky, ktoré zamestnávajú ako úradníkov, tak aj duchovných ! Ukázalo sa, že v dynamizujúcej spoločnosti 4-stupńové riadenie :

cirkevný zbor – seniorát – dištrikt – generálna cirkev

je už archaické, neefektívne a nepotrebné. Navrhujeme vypustiť z riadiaceho článku „dištrikt“, ktorého zrušením sa riadiac práca zdynamizuje, zefektívni, finančne zlepší ušetrením cca 800 000 eur/r a uvoľní  z administrovania 5-7 duchovných pre misijnú prácu v cirkvi.

Úpadok cirkvi a zodpovednosť

Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že za úpadok našej cirkvi v posledných dekádach nesie zodpovednosť v prvom rade naše duchovenstvo. Nenadviazalo na historické pôsobenie svojich predchodcov, ktorí sa významne zapísali nie len do dejín cirkvi, ale aj do dejín slovenskej spoločnosti. Čo chýba dnešnej generácii nášho duchovenstva? V prvom rade dôsledne vykonávať „službu“ a povolanie duchovného, na ktoré dostali adekvátne vzdelanie. Všeobecne nemajú dostatočnú empatiu k svojim cirkevníkom. V rozhodovaní zneužívajú svoje paritné zastúpenie v grémiách cirkvi pri rozhodovaní o závažných otázkach, na ktoré nemajú vedomosti a odbornú kvalifikáciu. Mnohé ich nekvalifikované rozhodnutia zapríčinili veľké hospodárke a finančné straty, a významne poškodili cirkev a jej obraz v spoločnosti. Ako príklad uvediem zámer  reštrukturalizácie cirkvi na ktorú som upozornil ešte v roku 1996, a ktorú duchovenstvo sabotuje napriek uzneseniam Synody do dnes, 25 rokov !!  Aj zriadeniu Fondu ECAV pre zabezpečenie finančných zdrojov cirkvi, ktoré mohli dlhodobo vyriešiť financovanie projektov a platy duchovných!  Nekompetentnosťou zapríčinili obrovské škody a straty reštituovaného majetku cirkvi  Aj preto je potrebné zrušiť dnešnú paritu ordinovaní : neordinovaní 1:1, ktorá v dnešnej dobe nevyjadruje odraz ich vedomostí 21.storočia.  Preto mnohí neordinovaní ktorí mali záujem svojou odbornosťou prispieť k zlepšeniu chodu a správy cirkvi rezignujú, strácajú záujem  o prácu v cirkevnom zbore a z cirkvi  dokonca aj  odchádzajú.

Farári dnes nepochopili svoju úlohu

Všetko je to zapríčinené aj nepochopením „služby“ duchovenstva. Ich jedinou povinnosťou je starať sa o duchovný život v podmienkach dnešnej doby. Na to majú odborné teologické vzdelanie, ktoré by mali uplatňovať pri práci v cirkevnom zbore, pri práci s mládežou. Duchovenstvo na Slovensku  predstavuje 0,17% z členov hlásiacich sa k Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Sú nami povolávaní a volení do „služby“do  cirkevných zboroch, aby nám zvestovali Slovo Božie, nie sú nám nadradení aby nás riadili a zasahovali do riadenia cirkevných zborov a cirkvi!   Naši dnešní duchovní sú „neviditeľní“ v slovenskej spoločnosti. V minulosti viacerí duchovní boli významnými básnikmi, spisovateľmi a organizátormi evanjelických podujatí v slovenskej spoločnosti. Dnes venujú viac času zbytočnému administrovaniu, viacerí rezignovali aj na aktívnu prácu , sú zastrašovaní  príkazmi dnešného vedenia a nútení aplikovať nástroje „dobrej praxe“, tej archaickej…..

V návrhu novej Ústavy ECAV musia byť zadefinované nie len  rozdelenie a kompetencie výkonu „služby“  pre duchovných a neordinovaných. V prvom rade je potrebné si zadefinovať otázku : „Ježiš Kristus je  jediná konceptuálna moc“, ktorá predložila svetu koncept života ,časnosti a večnosti“. Na túto otázku pozývame do diskusie aj bratov a sestry z radov duchovenstva, ktoré  by malo byť základnou myšlienkou pri tvorbe novej Ústavy ECAV.

J.Holčík,

čestný predseda SEJ a bývalý generálny dozorca ECAV.

Zdroj: Lutherus, 5.mája 2021 č. 17, Ročník 3