Vyhlásenie SEJ

k druhej opakovanej voľbe generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

SEJ vyjadruje znepokojenie nad celkovým priebehom volieb generálneho dozorcu, ktorý je v príkrom rozpore s najzákladnejšími princípmi demokracie, ku ktorej hodnotám sa nestačí hlásiť iba verbálne, ale je nutné ich ctiť aj v každodennej praxi, o voľbách do cirkevných funkcií ani nehovoriac. Svojvoľné odmietanie kandidátov, svojvoľné nerešpektovanie a účelové pozmeňovanie cirkevného práva je dôkazom toho, že orgány cirkvi, ktoré majú byť strážcami uvedených princípov, dnes nie sú funkčné, lebo mlčia a tak zlyhávajú na celej čiare. Niet snahy o zmenu a nápravu nejasných, nezrozumiteľných či dokonca protiústavných ustanovení zákona.

Neakceptovateľná je opakovaná kandidatúra už raz nezvolených kandidátov. Je v rozpore s kresťanskou morálkou. Nám v SEJ sa ich tvrdošijné presadzovanie vedením ECAV, napriek tomu, že boli odmietnutí voličmi, javí ako zle skrytá snaha presadzovať do najvyššej laickej funkcie ľudí nie na základe ich osobnostných kvalít, ale na základe ich konformity a ochoty tolerovať toto tiež nelegitímne zvolené vedenie ECAV a jeho početné prešľapy.

Takéto konanie rozdeľuje evanjelikov a znižuje záujem odborne i morálne zdaných cirkevníkov o cirkevné dianie a o volené funkcie. To je na ujmu celospoločenskej dôvery k ECAV. Dnes vymierajú starobylé zbory. Nové nevznikajú, lebo záujem mládeže o cirkev klesá. Absencia vízie a konanie či nekonanie dnešného vedenia ECAV sa stáva jej existenčným ohrozením, ktoré bude potláčaním názorovej plurality bezohľadným presadzovaním s vedením konformných kandidátov iba narastať.

SEJ preto vyzýva všetkých členov cirkvi, aby sa zúčastnili opäť opakovaných volieb v čo najväčšom počte. Zároveň odporúča každému voličovi, ktorý na hlasovacom lístku nenájde svojho kandidáta, alebo je zo súčasného priebehu volieb výrazne znechutený, aby odovzdal zneplatnený hlasovací lístok.

SEJ pevne verí, že Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, bude chrániť a ostríhať naše srdcia a mysle, a bude aj záštitou našej drahej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku nielen počas týchto volieb, ale i do budúcna. Cirkev je vinica Pánova a my všetci sme iba jej viac či menej užitoční správcovia.

Predsedníctvo Slovenskej evanjelickej jednoty

Peter Bzdúch, Viktor Čop, Juraj Čech, Svetozár Gavora a Peter Hríb