Pozvánka na: Valné zhromaždenie a programovú konferenciu SEJ

Miesto a dátum konania: Kultúrny dom, A. Bernoláka 1, Ružomberok, 4. jún 2022

10:00 hod – Valné zhromaždenie SEJ

Program:

 1. Privítanie a otvorenie
 2. Modlitba
 3. Zvolenie orgánov VZ
 4. Schválenie programu rokovania
 5. Správa predsedu SEJ o činnosti SEJ
 6. Správa o hospodárení SEJ
 7. Správa revíznej komisie
 8. Správa o stave členskej základne
 9. Schválenie členského príspevku
 10. Zmena Stanov
 11. Voľba predsedníctva SEJ
 12. Dlhodobé zámery a ciele SEJ
 13. Diskusia
 14. Návrhy na uznesenia a ich schválenie
 15. Záver

Okrem členov SEJ je účasť na VZ vítaná zo strany sympatizantov SEJ, ktorí môžu vstúpiť do SEJ vyplnením prihlášky na mieste.

12,00 – 13,00 hod – Prestávka na obed a občerstvenie

13:00 hod – Programová konferencia SEJMiesto ECAV na Slovensku v 21. storočí

Podtéma: „Je zásadná reforma ECAV na Slovensku dnes potrebná?

Program konferencie je voľný, na konferencií odznejú viaceré referáty na témy:

 • Evanjelici povedzme si pravdu – výzva bývalého gen. dozorcu ECAV a čestného predsedu SEJ Ing. Jána Holčíka, CSc.
 • Predstavenie Otvorenej výzvy čelným predstaviteľom ECAV na Slovensku, alebo dôvody reforiem v ECAV – autor: Doc. JUDr. Juraj Čech, PhD.
 • Úloha SEJ pri presadzovaní reforiem v ECAV – Ing. Peter Bzdúch, predseda SEJ.
 • Kandidát SEJ na generálneho dozorcu ECAV na Slovensku – Ing. Viktor Čop, podpredseda SEJ.
 • Význam cirkevných zborov a ich vplyv pri správe ECAV na Slovensku – JUDr. Anna Drobná, bývala predsedkyňa generálneho súdu a generálna právna zástupkyňa ECAV, člen SEJ,
 • Voľné diskusné príspevky a referáty na tému novelizácie volebného zákona ECAV na Slovensku (s referátom je potrebné sa prihlásiť vopred, emailom alebo pred zahájením konferencie).
 • Prijatie spoločného vyhlásenia SEJ a podporovateľov otvorenej výzvy čelným predstaviteľom ECAV na Slovensku.

Z organizačných dôvodov prosím o potvrdenie účasti na VZ SEJ, resp. Konferencii SEJ na e- mail: info@slovenskaevanjelickajednota.sk; predmet: VZ SEJ / Konferencia / VZ+Konferencia; resp. SMS na tel.: 0917 309 103 v tvare: VZ SEJ / Konferencia / VZ+Konferencia, meno a priezvisko.

Ing. Peter Bzdúch, predseda SEJ