Návrh na Otvorenú výzvu najvyšším predstaviteľom ECAV

Bratia a sestry!

S cieľom, aby sa situácia zlepšila a cirkev sa obrodila, pripravil som dokument pod názvom „Otvorená výzva najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku“.

Ak sa totiž chceme v  ECAV niekam posunúť a  obrodiť ju, bez kolektívneho snaženia a kolektívneho rozumu a diskusie to nepôjde. ECAV – to nie sú iba naši biskupi a synodáli. Ak nebudeme mať živé cirkevné zbory, tak nám, nadnesene povedané, v cirkvi ostanú naozaj iba biskupi a synodáli. Preto, kým prijmeme nové ozdravné opatrenia, treba si nám priznať hriechy, treba, aby sme prešli katarziou očisty v celej cirkvi. Do tohto obrodného a ozdravného procesu by mali byť zapojení tak cirkevní predstavitelia, ako aj cirkevné zbory. Do novej obrody cirkvi by sa mal zapojiť aj náš duchovný stav, malo by sa zapojiť Združenie evanjelických duchovných (ZED), seniorálne porady kňazov by sa mali zaoberať aj stavom spoločnosti, aj stavom v cirkvi. Do diskusie o obrode cirkvi treba zapojiť i ďalšie organizácie pôsobiace v našej cirkvi, či už je to Slovenská evanjelická jednota, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Spoločenstvo evanjelických žien a pod., ale aj ďalšie organizácie a cirkevné médiá. Viem, že to nebude jednouché, ale doba si žiada činy. Tie rozhodnú o našej budúcnosti, nie dobre mienené state z Biblie bez činov. Tým, že predkladám návrh na „Otvorenú výzvu“, ktorú nerobím za nikoho ani pre nikoho, iba pre obrodu našej ECAV a som si pritom plne vedomý, že viacerí môžu mať iné názory, inú optiku riešenia problémov.

Som si plne vedomý, že uvedené úlohy sú určitým súhrnom riešení, určitým Programom obnovy ECAV na Slovensku, ktorého realizácia si vyžiada nie týždne ani mesiace, ale určite roky. Sú tam však aj problematiky, ktoré sa musia s vedením cirkvi prerokovať, ale aj realizovať neodkladne, lebo neznesú odklad. Ich okamžité nevyriešenie by len ďalej prinášalo stále nové a nové animozity vo vzťahoch v našej cirkvi.

Predstavitelia cirkvi, ak to s našou ECAV myslia dobre, sa nemôžu vyhnúť stretnutiam so signatármi a podporovateľmi „Otvorenej výzvy na obnovu ECAV“, a to aj napriek tomu, že máme v štáte Covid-19.

Pri ordinačnom príhovore 24. 9. 2021 vo Svätom Kríži generálny biskup brat Ivan Eľko kládol na srdce novokňazom, aby nezabudli na spoluprácu ordinovaných a neordinovaných. Ako vzor spolupráce im pripomínal konanie apoštola Pavla, ktorý vo svojich listoch spomínal celú galériu spolupracovníkov. Verím, že to myslel úprimne, a preto aj v súvislosti s Otvorenou výzvou verím, že spolu so svojimi spolupracovníkmi neodmietne podávanú ruku, pretože by to nebolo hodné vedenia cirkvi.

Vyzývam preto všetkých ordinovaných aj neordinovaných členov našej cirkvi, všetky organizácie pôsobiace v našej ECAV, aby sa aktívne zapojili do hľadania riešení pre našu cirkev. Budem veľmi rád každej pripomienke, každej reakcii, pozitívnej či negatívnej, lebo akákoľvek reakcia na „Otvorenú výzvu“ má nesporný význam, lebo je to prejav angažovanosti názorov, ktorý naša cirkev veľmi potrebuje.

Keď sa uvedená „Otvorená výzva“ stretne s pochopením, s podporou a bude mať svojich ďalších signatárov a podporovateľov, hneď oslovíme vedenie našej ECAV so žiadosťou o stretnutie, ktoré, verím, že nielen môže, ale aj musí priniesť novú úroveň vzťahov a novú úroveň riadenia našej ECAV na Slovensku.

Na záver si pripomeňme, ako je v Biblii poukázané na riešenie problémov v kresťanskej spoločnosti:

„Ako môžem sám znášať vaše bremeno, vašu ťarchu a vaše spory? Priveďte si múdrych, rozumných a skúsených mužov z vašich kmeňov. Postavím vám ich na čelo. A vy ste mi odpovedali: Dobrý je návrh, ktorý zamýšľaš uskutočniť! Potom som vzal náčelníkov vašich kmeňov, mužov múdrych a skúsených a dal som vám ich za náčelníkov, ako tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a za úradníkov pre vaše kmene. Vašim sudcom som v tom čase prikázal: Vypočujte svojich súkmeňovcov a súďte spravodlivo, či už má niekto spor so súkmeňovcom, alebo s cudzincom. Neberte ohľad na osobu, ale vypočujte tak malého, ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu. A čo vám bude priťažké, predložte mne, a ja vypočujem.“ (5M 1, 12 17)