Členstvo

Členom SEJ sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami SEJ a prejaví vôľu stať sa členom SEJ formou podania písomnej prihlášky. Členstvo v SEJ je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

Stanovy SEJ

Prečítaj si: Stanovy SEJ v plnom znení

Prihláška člena SEJ

Prihlášku môžete stiahnúť (A) vo formáte PDF, vyplniť a zaslať na mail uvedený na hlavnej stránke, alebo vyplniť elektronický formulár (B) a odoslať.

A. Stiahnite si: Prihláška člena SEJ – pdf

B. Elektronický formulár:

Prihlásený člen udeľuje súhlas občianskemu združeniu Slovenská evanjelická jednota, so sídlom Hodžovo námestie 7283/1A 81102 Bratislava, IČO: 42360668, zapísaná MVSR v zozname občianskych združení pod registračným číslom VVS/1-900/90-28731 (ďalej len SEJ) ktoré je prevádzkovateľom webstránky www.slovenskaevanjelickajednota.sk, so spracúvaním jeho osobných údajov za účelom oslovenia člena SEJ a poskytovania mu informácii o činnosti a aktivitách združenia, a to v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov člena (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefónne číslo). Klient udeľuje súhlas na dobu počas jeho platného členstva a najviac 5 rokov od jeho ukončenia. Člen SEJ berie na vedomie, že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek slobodne odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej SEJ. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutých osôb sú uvedené v priložených Informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré sú rovnako uvedené aj na webovej stránke www.slovenskaevanjelickajednota.sk.