Otvorená výzva najvyšším predstaviteľom ECAV

My, dolu podpísaní signatári a podporovatelia tejto otvorenej výzvy najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku, v úprimnej snahe nepripustiť ďalšie poškodzovanie záujmov ECAV na Slovensku, poškodzovania jej dobrého mena, v záujme nepripustiť ďalší významný pokles občanov Slovenskej republiky hlásiacich sa k ECAV na Slovensku, v záujme nepripustiť ďalší nedôstojný priebeh volieb cirkevných predstaviteľov z dôvodu skupinovej zaujatosti, netransparentnosti a nekorektnosti pri navrhovaní kandidátov do cirkevných funkcií, v záujme nepripustiť ďalšie zneužívanie zákona o disciplinárnych previneniach najmä voči kritikom terajšieho vedenia ECAV, v záujme nepripustiť netransparentnosť pri riešení financovania ECAV cez povinné príspevky cirkevných zborov, v záujme nepripustiť ďalšie nedôstojné neakceptovanie cirkevných zborov ako základu cirkevnej služby v ECAV, a zároveň v úprimnej snahe, aby v ECAV na Slovensku opätovne zavial duch bratskej a sesterskej lásky, aby sa ECAV na Slovensku otvorila voči všetkým členom ECAV na Slovensku a využívala ich schopnosti, odbornosť, talent, vrelý vzťah k ECAV na Slovensku, aby sa začalo ctiť cirkevné právo, aby sa zabránilo ďalšiemu dramatickému znižovaniu členov ECAV na Slovensku, aby opätovne napĺňala morálku a etiku biblických právd vychádzajúcich z verného výkladu Písma svätého ako základného prameňa viery a pravidiel života, vychádzajúc z našich Symbolických kníh a vyznávajúc Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi, aby súčasná ECAV na Slovensku bola dôstojným plniteľom učenia Ježiša Krista v zmysle Symbolických kníh a učenia Martina Luthera, týmto

žiadame

Zbor biskupov ECAV na Slovensku na čele s generálnym biskupom Mgr. Ivanom Eľkom a so zástupkyňou generálneho dozorcu Ing. Renátou Vinczeovou, ako aj členov Generálneho presbyterstva ECAV o okamžité zvolanie spoločného diskusného fóra v duchu a atmosfére pokoja, v duchu bratsko-sesterskej lásky, v snahe nepripustiť ďalší rozklad našej historickej a milovanej ECAV, ktorá nadobúda v súčasnosti nedôstojne fatálny a devastačný rozmer.

Žiadame vedenie ECAV na Slovensku, aby vytvorilo príslušné organizačné, technické a ďalšie nevyhnutné podmienky na stretnutie s poverenými signatármi a podporovateľmi tejto výzvy tak, aby sa toto stretnutie mohlo uskutočniť, čo najneskôr, resp. aby zo strany vedenia ECAV boli signatári a podporovatelia tejto výzvy poverení zorganizovaním požadovaného diskusného fóra, pretože takéto rokovanie už nestrpí žiadny ďalší odklad. Odporúčame, aby sa stretnutia za vedenie cirkvi zúčastnilo 8 zástupcov zo strany terajšieho vedenia podľa vlastného uváženia a 8 zástupcov zo strany signatárov a podporovateľov tejto výzvy.

V prípade, že vedenie ECAV akokoľvek odmietne túto, v najlepšom záujme podávanú ruku signatárov a podporovateľov tejto výzvy, ktorú treba chápať ako hromadné uplatnenie článku 7 ods. 1 písmena e) cirkevného ústavného zákona č. 1 z roku 1993, ktorým bola prijatá Ústava ECAV na Slovensku, t. j. právo predkladať žiadosti, návrhy a podnety cirkevným orgánom a cirkevným predstaviteľom, prípadne ak bude táto aktivita akokoľvek obštruovaná, resp. prezentovaná nemožnosť uskutočniť ju z dôvodu opatrení v súvislosti s Covidom-19, signatári a podporovatelia tejto otvorenej výzvy si vyhradzujú právo prijať také príslušné opatrenia, ktoré terajšie vedenie ECAV nebude môcť zľahčovať a ignorovať, pričom budú tieto prijaté opatrenia rešpektovať a zohľadňovať najmä názory a odporúčania cirkevných zborov a členov ECAV na Slovensku, ktorí majú plné právo nepripustiť ďalší ekonomický, hospodársky, právny a morálny rozpad a rozklad ECAV na Slovensku.

Témy, okruhy a návrhy riešenia problematík, ktoré neznesú ďalší odklad riešenia a ktoré budú predmetom spoločného stretnutia vedenia cirkvi so signatármi a podporovateľmi Otvorenej výzvy s cieľom riešenia problémov súčasnej krízy v ECAV

1. Nová štruktúra cirkvi

 • Prijať novú štruktúru cirkvi, pretože štvorstupňové riadenie je na početnosť ECAV ďalej neakceptovateľné a zbytočne zaťažuje finančné výdavky cirkvi, ktoré by sa dali použiť na iné, lepšie účely. Preto sa navrhuje zrušiť štruktúru dištriktov a jej orgánov, nakoľko finančné náklady na zabezpečenie činnosti tejto cirkevnoorganizačnej štruktúry predstavuje ročne okolo 800 000 eur.
 • Zrušiť historicky  zaužívané paritné zastúpenieordinovaných a neordinovaných v orgánoch v cirkvi, ktoré je prežité a v súčasnosti už nezodpovedá potrebám ECAV.
 • Obsadzovať jednotlivé služby v cirkvi na základe požadovanej odbornosti (napr. v právnom výbore musí byť väčšina členov majúcich právnické vzdelanie a vo vieroučnom výbore musí byť, naopak, väčšina členov s teologickým vzdelaním).
 • Vytvoriť taký model riadenia v orgánoch cirkvi, aby ordinovaní zabezpečovali duchovný život ako dielo lásky „úradnej cirkvi“ a neordinovaní ako dielo lásky „neúradných združení“ uzatvorených na základe všeobecného kňazstva a aby hospodárske činnosti zabezpečovali neordinovaní tak, aby dochádzalo k dôslednému oddeleniu zodpovednosti za duchovnú a hospodársku službu v ECAV na Slovensku.
 • V novej organizačnej štruktúre cirkvi sledovať líniu: cirkevný zbor – seniorát – konvent. Mimo rokovaní konventu cirkev spravuje Generálne presbyterstvo s dôsledným oddelením zodpovednosti za duchovnú a hospodársku službu.
 • Najvyššou spravujúcou a zastupujúcou vrchnosťou je konvent, pretože ide o zjednocovanie zhromaždenia veriacich. Mimo rokovania konventu spravujúcou a zastupujúcou vrchnosťou je presbyterstvo, v ktorom dochádza k dôslednému oddeleniu zodpovednosti za duchovnú a hmotnú službu. Mimo rokovania presbyterstva zastupuje cirkev jednotne a nedeliteľne predsedníctvo. Presbyterstvo i predsedníctvo majú vymedzené právomoci príslušným cirkevným zákonom.
 • Prijať na najbližšej synode novú zákonnú úpravu, aby bolo postavenie cirkevných zborov ústavne potvrdené tak, že cirkevné zbory sú nositeľom všetkej cirkevnej moci v ECAV na Slovensku a len ony zabezpečujú verejnú správu v riadení cirkevného života. Odmietanie ústavnej úpravy fungovania cirkevných zborov v tomto zmysle je v ďalšom období je už neakceptovateľné.

2. Zmena volebného zákona o voľbe cirkevných predstaviteľov

 • Doterajšia právomoc kandidačnej porady vylučovať bez uvedenia dôvodu kandidátov na pozíciu generálneho biskupa a dištriktuálnych biskupov, generálneho dozorcu a  dištriktuálnych dozorcov je absolútne neakceptovateľná a neudržateľná.
 • Kandidačná porada bude overovať iba splnenie zákonných podmienok pre kandidátov pre voľby do cirkevných funkcií s tým, že kandidačná porada nebude mať žiadne oprávnenie skúmať iné ako zákonné podmienky a pre iné ako zákonné podmienky nebude môcť kandidáta vylúčiť z volieb cirkevných predstaviteľov .
 • Dôvody vylúčenia kandidáta bude musieť kandidačná porada písomne oznámiť do 7 dní od rozhodnutia kandidačnej porady príslušnému kandidátovi.
 • Treba zabezpečiť, aby každý kandidát vylúčený kandidačnou poradou pre nesplnenie zákonných podmienok sa mohol so sťažnosťou obrátiť na generálny súd, ktorý musí vo veci rozhodnúť s konečnou platnosťou do 7 dní; do doby jeho rozhodnutia sa priebeh volieb prerušuje.
 • Navrhovanie kandidátov do uvedených najvyšších funkcií cirkevných predstaviteľov iba členmi kandidačnej porady je neprijateľné; túto kompetenciu musia mať aj ďalšie COJ, čo bude bližšie upravené zákonom.
 • Treba bezodkladne prijať zákonnú úpravu, že člen kandidačnej porady, pokiaľ kandiduje na hore uvedené funkcie, sa rokovania a hlasovania v kandidačnej porade nemôže zúčastniť.
 • Navrhovaný nový volebný zákon s navrhovanými požiadavkami je potrebné bezodkladne prijať na Synody s platnosťou a účinnosťou odo dňa schválenia a zverejnenia v zbierke CPP s tým, aby voľba nového generálneho dozorcu sa uskutočnila až po schválení novelizovaného zákona o voľbách cirkevných predstaviteľov

3. Financovanie cirkvi

 • zdroje od štátu
 • zdroje z príspevkov cirkevných zborov ECAV
 • Pre tieto dva zdroje je potrebné presne a jednoznačne zákonnom stanoviť, na čo sa môžu použiť.
 • V prípade nesprávneho použitia alebo zneužitia uvedených príspevkov od štátu a cirkevných zborov je potrebné prijať novú skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia pre fyzickú osobu, ktorá sa takéhoto protiprávneho konania dopustila, ale aj pre orgány COJ, ktoré sa dopustili nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami COJ.
 • zdroje od zahraničných subjektov
 • V rozpočte generálnej cirkvi bude každoročne zadefinovaný presný účel príjmov a výdavkov, určený režim ich použitia a zabezpečená dôsledná kontrola ich používania, pričom príjmy a výdavky musia byť vyrovnané a každá jedna investičná akcia musí byť konkretizovaná a zdôvodnená. Porušenia finančnej disciplíny fyzickou osobou, resp. orgánom COJ musí byť zákonne postihované.
 • Pokiaľ ide o príspevky od cirkevných zborov, budú bezpodmienečne rešpektované ich názory, nebude vynucované násilné plnenie cirkevných príspevkov s nezmyselným tlakom aj na ordinovaných, s vyhrážaním sa v prípade neodvedenia príspevku zrušením, resp. zlúčením s inými cirkevnými zbormi, nakoľko si takto sami spôsobujeme úbytok cirkevných zborov a ich členov z dôvodov neobhájiteľného dirigizmu zo strany predstaviteľov cirkvi.
 • Všetko úsilie v ECAV na Slovensku má smerovať k tomu, aby ECAV bola v budúcnosti nezávislá od príspevku od štátu, predovšetkým aby cirkevné zbory boli schopné úplne zabezpečiť hmotné požitky zborového farára a chod vyšších COJ.

Okrem uvedených problematík, ktoré by mali byť obsahom prvého rokovania signatárov a podporovateľov Otvorenej výzvy s predstaviteľmi ECAV na Slovensku, je potrebné riešiť množstvo ďalších problematík nevyhnutných na zabezpečenie obrody ECAV na Slovensku v ďalšom období. Dolu uvedené problematiky je potrebné vnímať ako súčasť spoločného Programu obrody ECAV, do ktorého obsahu môžu vstupovať všetci členovia cirkvi, ktorí majú záujem formovať nový obsah pôsobenia ECAV.

4. Riešenie majetkových sporov

 • Reformata
 • Beckovská Vieska
 • Zvážiť protiprávne rozhodnutie pri reštitúcii navrátených majetkov po zaniknutej Nemeckej ev. a. v. cirkvi (CZ Bratislava).
 • prijať nové cirkevnoprávne predpisy na ochranu nehnuteľného vlastníctva ECAV a v prípade ich porušenia stanoviť disciplinárne opatrenia, a to nielen pre fyzické osoby, ale aj pre orgány COJ, ktoré sa takejto nezákonnosti a poškodzovania majetku ECAV dopustia.

5. Zmena zákona o disciplinárnych previneniach

 • Okamžite zastaviť a nepripustiť ďalej účelové a cirkevnopolitické zneužívanie zákona o disciplinárnych previneniach voči názorovým oponentom terajšieho vedenia cirkvi, a to najmä voči niektorým duchovným.
 • Nanovo moderne upraviť skutkové podstaty v disciplinárnych previneniach a prijať nové, presne vymedzené skutkové podstaty, odstrániť ich vágnosť a neurčitosť a zadefinovať pri nich nedbanlivostné alebo úmyselné konanie aj s konkrétnymi sankciami. Zároveň spresniť disciplinárne opatrenia, resp. prijať aj nové opatrenia, ktoré sa budú vzťahovať aj na cirkevné orgány v prípade porušenia Ústavy a zákonov ECAV.
 • Uzákoniť opatrenia voči nezákonnému rozhodovaniu cirkevných orgánov, ako aj za prekročenie ich zákonných kompetencií, pričom je potrebné v tejto súvislosti zaviesť tzv. objektívnu zodpovednosť za nezákonné rozhodnutie orgánov COJ bez ohľadu na subjektívne zavinenie jej členmi.
 • Pripraviť nový, moderný procesný cirkevný zákon o disciplinárnom konaní.
 • Upraviť v novom zákone o disciplinárnych previneniach, že disciplinárne môže byť stíhaný nielen každý člen ECAV, ale aj každý cirkevný predstaviteľ ECAV vrátane biskupov, čo znamená, že na žiadneho člena cirkvi sa nevzťahuje disciplinárna exempcia.
 • Nepripustiť, aby sa na prerokovávanie disciplinárnych previnení vytvoril iba jeden prvostupňový súd so sídlom v Bratislave.
 • Prijať právnu úpravu, aby úmyselné nerešpektovanie stanoviska Osobitného senátu Generálneho súdu bolo kvalifikované ako disciplinárne previnenie s opatrením o zákaze výkonu funkcie.

6. Zmena súdnej reformy

 • Zabezpečiť, aby disciplinárne previnenia boli riešené na cirkevných súdoch pod vedením člena cirkvi s právnickým vzdelaním. Prvostupňových súdnych orgánov bude viac na úrovni seniorátov podľa novej štruktúry orgánov COJ s tým, že prvostupňový súd bude môcť pôsobiť pre viac seniorátov.
 • Súdna reforma musí korešpondovať s novou štruktúrou riadenia cirkvi.
 • Prijať nový, moderný zákon o organizácii súdov, ich kompetenciách a priebehu súdneho konania.
 • Prijať nový právny predpis o preskúmavaní právoplatných rozhodnutí súdnych orgánov.
 • Nepripustiť zrušenie Osobitného senátu Generálneho súdu ako ústavného súdu v ECAV. Zabezpečiť, aby 2/3 členov Osobitného senátu tvorili skutoční odborníci na cirkevné právo s ukončeným právnickým vzdelaním a 1/3 budú tvoriť zástupcovia kňazského stavu.
 • Prijať právnu úpravu, podľa ktorej ak osobitný senát Generálneho súdu rozhodne, že určitý zákon alebo jeho príslušný článok, resp. príslušný paragraf nie je v súlade s Ústavou ECAV, a ak ani po 6 mesiacoch nie je tento rozpor odstránený v zmysle pokynu Osobitného senátu Generálneho súdu, tak po uplynutí tejto lehoty je napadnutý článok zákona alebo príslušná neústavná časť automaticky vypustená z platného právneho systému CPP ECAV a nie je možné ju ďalej aplikovať pri realizácii výkonu práva.
 • Všetky reformné zmeny právneho charakteru musia vyústiť do prijatia novej ústavy ECAV, prípadne jej veľkej novelizácie.

7. Zmeniť úpravu tvorby cirkevných zákonov

 • Prijať nové, presné Legislatívne pravidlá na priebeh, prípravu a tvorbu cirkevnoprávnych predpisov. Každý návrh a úprava paragrafového znenia musí obsahovať Dôvodovú správu.
 • Zákonodarnú iniciatívu návrhov nových zákonov alebo ich novelizácie je nevyhnutné rozšíriť za stanovených podmienok a stanoveného kvóra aj na senioráty a cirkevné zbory, ako aj na novovzniknutý Zbor dozorcov cirkevných zborov ECAV a aj na Združenie evanjelických duchovných (ZED).
 • Pri tvorbe zákonov a CPP nepripustiť, aby svojím obsahom bolo porušované Bohom stanovené prirodzené právo, ako aj morálka a etika Ježiša Krista upravená v Písme svätom a Symbolických knihách. Z uvedeného vyplýva, že legislatívny proces bude zastrešený právnym a legislatívnym výborom GBÚ, ale z uvedených vieroučných a etických dôvodov bude v zásadných právnych predpisoch potrebné stanovisko vieroučného a etického výboru GBÚ. Všeobecne platné pozitívne právne predpisy prijímané orgánmi COJ (teda najmä Synodou a Generálnym presbyterstvom) nesmú byť teda v rozpore s prirodzeným Božím právom.
 • Upraviť v Ústave a príslušných zákonoch, že orgány COJ majú iba takú kompetenciu, ktorá je presne upravená v Ústave, ústavných zákonoch a zákonoch, a teda nesmie prekračovať rámec svojich zákonných kompetencií. Každé prekročenie kompetencie je pokladané za porušenie zákonnosti aj s následnými zákonnými opatreniami na zjednanie nápravy. Ďalej upraviť, že práva a povinnosti členov ECAV je možné upraviť iba v Ústave a príslušných zákonoch, a nie v CPP nižšej právnej sily.
 • Prijať novelizáciu Ústavy, aby Synoda pri schvaľovaní ústavných zákonov hlasovala tak, že na jej prijatie je potrebná 2/3 väčšina všetkých členov Synody, a nie 2/3 väčšina prítomných členov na Synode, ako je to doteraz.

8. Rozšíriť kompetencie cirkevných žalobcov

 • V záujme lepšieho dodržiavania zákonnosti v činnosti ECAV je potrebné prijať takú novú právnu úpravu, aby cirkevní žalobcovia mohli na základe kvalifikovaného návrhu člena cirkvi alebo príslušnej COJ, alebo na základe vlastného zistenia porušenia zákonnosti prijať príslušné zákonné opatrenia nielen na ochranu orgánov COJ a ECAV, ale aj na ochranu porušenia práv člena ECAV.
 • Presnejšie upraviť a doplniť kompetencie pre cirkevných žalobcov nielen ohľadom možnosti ich vlastného začatia disciplinárneho konania, ale aj ohľadom možnosti využívať formy „protestu“ a „upozornenia“ cirkevného žalobcu proti nezákonným rozhodnutiam orgánom COJ alebo proti ich porušeniu v stanovených kompetenciách, alebo proti nesprávnemu postupu orgánov COJ v konkrétnom prípade.

9. Ochrana vieroučných právd ECAV

 • Vieroučný výbor musí dôsledne dbať na dodržiavanie vieroučných právd stanovených v Písme svätom a Symbolických knihách a zrozumiteľným spôsobom ich prezentovať členom ECAV aj v problematikách dnešnej doby.
 • Vieroučný výbor by mal pôsobiť pod názvom „Vieroučný a etický výbor“ a predmetom jeho činnosti by mali byť aj postoje k bioetickým problémom dnešnej doby (interrupcia, samovraždy, eutanázia a pod.).
 • Vieroučný a etický výbor by mal vypracovať „Etický kódex pre členov a cirkevných predstaviteľov ECAV“.
 • Vieroučný a etický výbor by mal vstupovať do legislatívneho procesu pri tvorbe významných cirkevnoprávnych predpisov, ktoré treba posudzovať nielen z hľadiska obsahu a formy práva, ale aj z hľadiska dodržiavania vieroučných a etických hodnôt platných v ECAV.
 • Vieroučný a etický výbor by sa mal povinne vyjadrovať k disciplinárnym opatreniam súdnych orgánov, k odňatiu práva vykonávať kňazskú a diakonskú službu v ECAV na Slovensku, ako aj k podmienečnému vylúčeniu z cirkvi a k definitívnemu vylúčeniu z cirkvi resp. na takéto vážne disciplinárne opatrenie by mal k súdnemu rozhodnutiu dať súhlas.
 • Vypracovať pre mladých členov ECAV na Slovensku „Katechizmus pre mladých evanjelikov v 21. storočí“.

10. Ochrana manželstva a rodiny

 • Nepripustiť, aby ECAV postavila na úroveň manželstva (muža a ženy) akýkoľvek iný zväzok osôb rovnakého pohlavia a rešpektovala ho.
 • V prípade v budúcnosti možného prijatia štátneho zákona o manželstve osôb rovnakého pohlavia nepripustiť uzavretie cirkevného sobáša predstaviteľmi ECAV, pretože takéto manželstvo nemá oporu v Biblii.

11. Rodová rovnosť

 • Nepripustiť gender politiku a snahu o sociálne rodové inžinierstvo medzi mužmi a ženami s tým, že ECAV bude naďalej plne rešpektovať iba biologické pohlavie muža a ženy, čo jedine je súladné s Písmom.

12. Ochrana kňazského stavu

 • Zabezpečiť, aby kňazi v cirkevných zboroch neboli finančne a existenčne závislí od nadriadených cirkevných predstaviteľov, a najmä od biskupov. Kňazi svojim nadriadeným cirkevných predstaviteľom podliehajú iba v oblasti duchovných, vieroučných, služobných a vnútromisijných povinnostiach.
 • Vytvoriť model úplného, resp. prevažného financovania kňazov cirkevnými zbormi.
 • Zabezpečiť a upraviť pracovnoprávne pomery kňazov a ich sociálnu ochranu vlastnými cirkevnými zákonmi a ďalšími CPP, pričom štátne zákonodarstvo využívať iba vo výnimočných prípadoch.
 • Vytvoriť Fond na podporu kňazov na dôchodku.
 • Prijať právnu úpravu, že ak bol zborový farár v príslušnom senioráte zvolený za seniora zákonným spôsobom, tento prejav vôle zborových farárov biskup deklaratórne potvrdí, ale volebný výsledok nemôže prijať, ak voľby neprebehli v súlade s volebným zákonom.

13. Evanjelická diakonia

 • Zabezpečiť, aby Evanjelická diakonia nemohla vykonávať svoje aktivity bez vedomia a mimo štruktúry orgánov ECAV.
 • Prijať nový cirkevný predpis o Evanjelickej diakonii ako o významnej prosociálnej aktivite ECAV a zabrániť príslušnými CPP neoprávneným majetkovým nakladaním v týchto orgánoch.

14. Problematika chudoby a sociálnej inklúzie (sociálneho vylúčenia)

 • Verejne apelovať na príslušné štátne orgány v prípade zvyšovania chudoby a sociálneho vylučovania občanov v spoločnosti s dopadom aj na členov ECAV.
 • Výraznejšie sa zapojiť do projektov sociálnej inklúzie pre členov ECAV zo zdrojov štátu.

15. Rozvoj cirkevného školstva

 • Pripraviť novú koncepciu rozvoja cirkevného školstva od materských škôl, základných škôl a stredných škôl s ambíciou, aby ich navštevovalo čo najviac detí evanjelického vierovyznania.
 • Zabezpečiť, aby sa Evanjelická bohoslovecká fakulta so svojím odborným potenciálom viac otvorila evanjelickej, ale aj celej slovenskej spoločnosti organizovaním celoslovenských alebo regionálnych kongresov s problematikou rozvoja evanjelickej cirkvi v 21. storočí s cieľom zabezpečiť rozvoj osvety medzi členmi ECAV, ale aj aby mladí ľudia mali záujem o štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte.
 • Zvážiť rozšírenia štúdia zameraného na sociálnu pomoc pre chudobných a sociálne odkázaných na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, prípadne na inom druhu vysokej školy.

16. Nepripustiť okliešťovanie a poškodzovanie práv členov cirkvi

 • Nepripustiť centralizáciu riadenia a neprimeranú podriadenosť cirkevným predstaviteľom s dopadom na znižovanie zákonných práv členov cirkvi.
 • Prijať právnu úpravu, ktorá by zabránila, aby cirkevný predstaviteľ bol členom súčasne zákonodarnej, výkonnej aj súdnej moci.
 • Vo vzťahu k mládeži je potrebné pripraviť samostatnú koncepciu, akými modernými spôsobmi oslovovať a podchytiť mladú generáciu pre aktívnu činnosť ECAV.
 • Zabezpečiť, aby každý člen ECAV mal právo v prípade, že sú porušované jeho cirkevné práva, obrátiť sa na riešenie k príslušnému cirkevnému žalobcovi, resp. príslušnému cirkevnému súdu.
 • Zabezpečiť, aby v dostupných vnútrocirkevných informačných médiách boli zverejňované všetky prijaté uznesenia Synody, Generálneho presbyterstva, seniorálnych orgánov, ako aj zborových orgánov.
 • Zabezpečiť, aby z rokovania Synody boli vysielané priame internetové prenosy pre členov ECAV.
 • Prijať opatrenie, aby v prípade, že cirkevný predstaviteľ v celocirkevnej funkcii sa počas svojho funkčného obdobia vzdá svojej funkcie bez uvedenia dôvodu a bez svojho verejného zdôvodnenia, nemohol ďalej vykonávať žiadnu funkciu v cirkevných orgánoch ECAV na Slovensku.

17. Odluka cirkvi o štátu

 • Pripraviť komplexný súbor opatrení pre budúcu možnú odluku cirkvi od štátu, prípadne zabezpečiť, aby časť príspevkov pre prípadnú odluku sa ukladala do účelového Fondu pre odluku cirkvi od štátu, pričom použitie týchto finančných prostriedkov na iný účel by nebolo možné.
 • Z dôvodu možnej odluky cirkvi od štátu prijať príslušné CPP v záujme zvýšenej ochrany nakladania s majetkom cirkvi. V uvedenom záujme pripraviť pasport nehnuteľného a hnuteľného majetku ECAV.
 • Vypracovať súbor nehnuteľného majetku, ktorý je pre ECAV na Slovensku obzvlášť cenný, a prijať opatrenia, aby takýto majetok nemohol byť scudzený a aby s ním nemohol nakladať žiadny iný subjekt ako príslušné orgány ECAV na Slovensku.

18. Mediálna politika

 • Vypracovať koncepciu modernej mediálnej politiky ECAV smerom do vnútra voči jej orgánom a členom, ako aj navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, resp. k zaujatiu stanovísk k dianiu v živote slovenskej spoločnosti, ktoré majú dopad aj na stav životnej úrovne, resp. prípady obmedzovania práv občanov a ich dôstojnosti v celospoločenských pomeroch.
 • Vytvoriť internetové diskusné fórum k najvýznamnejším problematikám v činnosti ECAV na Slovensku.

19. Podchytiť slovenskú odbornú a kultúrnu inteligenciu

 • Vytvoriť koncepciu spolupráce s významnými predstaviteľmi verejného, politického, spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho, zdravotníckeho, športového, sociálneho a vedeckého prostredia, ako aj s novinármi, podnikateľmi, so starostami a s primátormi, ktorí sa hlásia s ECAV, a dať im verejný priestor na osobnú prezentáciu ich vzťahu k ECAV a na ich aktivity napomáhajúcim rozvoju ECAV.

20. Vytvoriť Zbor emeritných biskupov a emeritných generálnych dozorcov

 • V záujme dôstojného využitia skúseností a preukázania bratskej evanjelickej spolupatričnosti by činnosť tohto zboru mala byť dôkazom, že ECAV si svojich predstaviteľov ctí a váži, je vďačná za ich služby a ich skúsenosti vie využiť pre súčasnosť aj budúcnosť diania v ECAV.

21. Vytvorenie Zboru dozorcov cirkevných zborov ECAV

 • Využiť potenciál dozorcov cirkevných zborov ako predstaviteľov laického stavu v ECAV v záujme ich výraznejšieho ovplyvňovania a riešenia problematík v ECAV pri riešení ekonomických, právnych, investičných a majetkových a správcovských funkcií v ECAV a vytvoriť samostatný Zbor dozorcov cirkevných zborov ECAV so svojím vlastným štatútom a systémom riadiacich orgánov.
 • Využiť potenciál Zboru dozorcov cirkevných zborov na prerokovávanie najdôležitejších opatrení, ktoré sa týkajú vyššie uvedených problematík, v záujme ich zosúlaďovania a hľadania optimálnych riešení, ako aj platformy na celocirkevné diskusie, ktoré sú pre budúcnosť ECAV nevyhnutné.
 • Zabezpečiť, aby Zbor dozorcov cirkevných zborov pri stanovení dohodnutých kritérií a podmienok mal aj zákonodarnú iniciatívu, ktorá by musela byť zo strany Synody ako najvyššieho zákonodarného orgánu rešpektovaná. Zbor dozorcov by mal aj právo navrhovať kandidátov do najvýznamnejších celocirkevných funkcií.

JUDr. Juraj Čech, PhD.

bývalý primátor mesta Ružomberok,

bývalý člen Legislatívnej rady vlády SR za ZMOS Slovenska,

autor úvodného príspevku a „Otvorenej výzvy“


Text uverejnený v týždenníku evanjelikov augsburského vyznania LUTHERUS, 41. týždeň, 13. októbra 2021, č. 40-41, Ročník 3, prevzatý so súhlasom redakcie