Anarchia v štruktúrach ECAV

Aj ZED je za príčinou hlbokého úpadku cirkvi!

Analýzu právnej nevedomosti prijatia cirkevného ústavného zákona č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania činností ECAV priniesol LUTHERUS v čísle 17/2021. Čitateľom je potrebné podrobnejšie vysvetliť, kto reprezentuje ZED a ako je možné, že toto občianske združenie, ktoré v minulosti odmietalo väzbu na ECAV, dodnes nemá zmluvu o spolupráci s cirkvou. Jeho predsedom je Mgr. Ján Bunčák, ktorý je aj členom najvyššieho riadiaceho orgánu cirkvi – Generálneho presbyterstva!

Na jeho príspevok v EPST č. 16-17/2020 k „Zákonu o financovaní cirkvi“, ktorý predložil na rokovanie GP a bol prijatý Synodou(!!!), som mu napísal otvorený list ešte v apríli 2020. Usvedčil som ho, že svojim návrhom, ktorý bol bohužiaľ prijatý na Synode jej negramotnými členmi, odhalil jeho postoj kňaza k „službe“ v cirkvi. Vždy mu išlo len a len  o peniaze pre seba a stav duchovných, nie o skutočnú „službu“, rozvoj cirkevného zboru, jeho duchovnej a pastorizačnej práce a práce s mládežou. Za viac ako 20 rokov jeho pôsobenia a služby v Trenčíne nevidieť takmer žiadne výsledky jeho práce. Napriek tomu, že Trenčín je krajským mestom s viac ako 50 000 obyvateľmi, 9 základnými školami, 13 strednými školami a univerzitou, nie je tu žiadna práca s mládežou! Pracoval však len na svojej kariére. Je zarážajúce, že jeho nevedomosť a právnickú negramotnosť mu dodnes toleruje vedenie cirkvi za jeho „oddanosť“. Je vôbec možné, aby farár bez právnickej gramotnosti bol dištriktuálnym sudcom, formuloval a predkladal zákony? A vôbec, môže  byť kňaz sudcom? Bol to práve on, ktorý intenzívne pracoval a loboval za odchod z právneho výboru renomovaných právnikov JUDr. Juraja Čecha, JUDr. Jána Sváka a iných. Vedel prečo, lebo doslovne „oblbol“ všetkých pre presadenie svojho zámeru. Schválením návrhu na Synode boli porušené zákony Synody! Je zahanbujúce, že za ním predkladaný zákon prítomní synodáli tesnou väčšinou zahlasovali. Neznalosť zákonných predpisov neospravedlňuje pred zákonom! Aj to svedčí o morálnom úpadku vedenia cirkvi!

Ako predseda stavovskej organizácie duchovných robí „medvediu“ službu svojím spolubratom a spolusestrám, členom ZED. Je  známe, že podstatná ak nie väčšina duchovných nesúhlasí s jeho konaním, ale je zarážajúce že sú ticho!  Sestry a bratia v duchovnej službe nemlčte, nahlas vyjadrite svoj nesúhlas! Lebo mlčaním a tolerovaním súčasného stavu v cirkvi aj Vy prispievate k jej úpadku a strate dôvery nás neordinovaných.

Ján Holčík

čestný predseda SEJ a bývalý generálny dozorca ECAV