Rozhovor s Jánom Holčíkom: Stane sa Slovenská evanjelická jednota avantgardou evanjelickej inteligencie?

Okrúhle výročia sú príležitosťou bilancovania a vytyčovania si nových cieľov. A ak ide o storočnicu, vkráda sa do atmosféry podujatí a stretnutí a rovnako tak aj do hodnotiacich dokumentov nezameniteľný punc oslavy. Oslavy, ktorá však nesmie zabudnúť otvoriť dvere reflexii, objektivite, návrhom na zlepšenie a v neposlednom rade aj podaniu si rúk napriek rôznym pohľadom na život, svet, činnosť.

Slovenská evanjelická jednota (SEJ) oslávi na budúci rok 100. výročie založenia na Slovensku. Predtým, ako som oslovil Jána Holčíka, jej predsedu o rozhovor, preštudoval som si o nej fakty v Evanjelickej encyklopédii Slovenska z r. 2001 od autorov Borislava Petríka, Petra Rybára a kol.: Slovenská evanjelická jednota (SEJ) – svojpomocný dobročinný spolok založený r. 1892 Slovákmi v USA, v Mahoney City s cieľom prehĺbenia nábožnosti a hmotnej podpory v núdzi. Prvú SEJ na Slovensku založil 24.10.1920 v Klenovci drevorubač Pavel Balciar, ktorý pred prvou svetovou vojnou pôsobil v USA, kde sa oboznámil s organizáciou tohto spolku. Zakladajúcich členov bolo 16. R. 1924 na Slovensku existovalo 17 odborov SEJ s 1911 členmi. Ústredie bolo v Klenovci, reprezentačná budova vo Zvolene. Z korunových členských príspevkov vyplácala SEJ posmrtné, starobné, sirotské, dobročinné, osvetové, národné podpory, podpory pre pohorelcov, telesne postihnutých, príspevky na cirkevnú tlač a cirkevné stavby. R. 1951 mala 58 408 členov v 590 odboroch na Slovensku. SEJ vydávala časopis Slovenská pravda a Slovenský evanjelický kalendár. V r. 1929–1939 vychádzala v Evanjelickom poslovi spod Tatier príloha Slovenská evanjelická jednota. SEJ bola rozpustená štátnou mocou 30.9.1951.

Pred necelým mesiacom sme si pripomenuli 99. výročie založenia SEJ na Slovensku. Čo pre Teba vo všeobecnosti znamená „jednota“?

Význam slova „jednota“, ako pojem, pre mňa znamená  jednotnosť, jednomyseľnosť, zhodu v názoroch, ale aj rozhodnutie spoločne dosiahnuť vytýčený cieľ. Aj v týchto dňoch si pri 30. výročí Nežnej revolúcie pripomíname heslo, ktoré sme skandovali na námestiach a uliciach : „V jednote je sila“.

Kedy si sa po prvý raz stretol s názvom SEJ?

Ešte sa vrátim ku slovu „jednota“. Rezonovalo mi už dávno, ako mladému športovcovi – atlétovi, keď sme spoločne, jednotne vystupovali a reprezentovali náš klub na domácich a zahraničných štadiónoch. „Jednota“ mi zarezonovala aj ako začínajúcemu funkcionárovi cirkvi, keď som sa zoznámil s históriou spoločenskej organizácie SEJ, založenej na konci 19. storočia slovenskými emigrantami v USA a neskôr aj na Slovensku.

Bývalý režim v roku 1951 zakázal činnosť SEJ. K jej obnoveniu prišlo až v roku 2006. Čo všetko prispelo k obnoveniu činnosti SEJ a kto boli rozhodujúce postavy tohto obdobia?

Ciele SEJ na Slovensku prerástli do pomoci výstavby škôl, kostolov a vydávania cirkevnej tlače. Na Slovensku bola organizovaná v mnohých regiónoch. Vlastnú centrálu mala vo Zvolene, v budove sídla Biskupského úradu Západného dištriktu. V roku zákazu činnosti mala SEJ 58 408 členov organizovaných v 590 odboroch, miestnych organizáciách. Dňa 30.9.1951 bola SEJ rozhodnutím štátnej moci rozpustená a jej majetok zoštátnený bez náhrady. Po nastúpení do funkcie generálneho dozorcu – spolupredsedu našej cirkvi, som sa od roku 1994 pokúšal o obnovenie SEJ na grémiách cirkvi, Generálnom presbyterstve a Synode. Všetky pokusy obnovy činnosti v nových podmienkach boli neúspešné pre nesúhlas najmä zo strany duchovných!? Nikdy som nepochopil prečo, lebo išlo o organizáciu neordinovaných, ktorí predsa chceli pomáhať duchovným v budovaní obnovy cirkvi.  Súhlas na obnovu činnosti SEJ dala až Synoda v r. 2004. Činnosť SEJ sa oficiálne začala po zaregistrovaní občianskeho združenia a získaní formalít na Ministerstve vnútra v roku 2006. Prvé oficiálne stretnutie obnovenej SEJ sa uskutočnilo 6.5.2006. Pri jej zrode mi významne pomáhali viacerí bratia a sestry – Weidler, Roll, Bombová, Harakaľová, Petrík,…

Ktoré sú hlavné ciele SEJ a plnenie ktorých z nich sa skutočne darí napĺňať?

Zameranie a ciele SEJ v nových podmienkach sú samozrejme prispôsobené dnešnej dobe. Hlavným cieľom je predovšetkým združiť evanjelicko–kresťanskú verejnosť na Slovensku a všetkých občanov, ktorí sympatizujú s evanjelickou cirkvou a reformačnými myšlienkami do jednotnej platformy za účelom vytvorenia slobodného fóra v oblasti stretávania sa, komunikácie a prezentácie v oblastí viery, kresťanstva a výziev dnešnej doby v rovinách spoločenského, kultúrneho, umeleckého, ekonomického a politického života, ale aj života našej cirkvi na Slovensku. V neposlednom rade je cieľom SEJ zviditeľňovanie osôb a osobností našej cirkvi a vytváranie priestoru a podmienok pre aktivizáciu neordinovaných členov, zvlášť presbyterov, ale aj ostatných dobrovoľných spolupracovníkov cirkvi v zmysle zásad všeobecného kňazstva pokrstených veriacich. SEJ rovnako napomáha misijnej činnosti s možnosťou poskytovania sociálnej pomoci. Nie však všetky činnosti a aktivity sa rozbehli podľa predstáv.  Činnosť je poznačená aj dnešnou dobou. Záujem o spolkovú činnosť v zmysle stanov a cieľov je nevýrazný. Napriek tomu, že vedenie SEJ uzavrelo Zmluvu o spolupráci a deklarovanej pomoci zo strany vedenia cirkvi, pomoc nebola takmer žiadna… Záujem o spoluprácu zo strany cirkvi napriek propagácii a pozvánkam na akcie, ako sú konferencie k významným jubileám našej cirkvi, naposledy jubileum  Ľudovíta Štúra, či 500 rokov Reformácie, boli zo strany cirkevných zborov, ale najmä zo strany duchovných ignorované. Účasť dvoch – troch  duchovných na akciách je veľavravná!            

Reakcia autora: „Neostal by som iba v prostredí SEJ, pokiaľ hovoríme o nezáujme o podujatia v prostredí našej cirkvi. Nedávno som bol prekvapený nízkou účasťou študentov a kňazov na Konferencii pri príležitosti 100. výročia zahájenia teologického evanjelického vzdelávania na Slovensku v slovenčine. Budem presný, nešlo o nízku účasť, ale o neúčasť (nech mi zopár prítomných jedincov prepáči generalizáciu). Pasivita a nezáujem nám dnes dominujú, stačí zájsť do našich chrámov. Čaká nás, tých, ktorí veríme v zlepšenie, veľa trpezlivej práce. Prácu však musíme začať od seba. Musíme ísť príkladom a až potom dostaneme príležitosť, aby sa k nám pridali ďalší.“

Pred SEJ je teraz Valné zhromaždenie a Konferencia na počesť 30. výročia Nežnej revolúcie o tom, či „Je naša cirkev po 30 rokoch slobodná?“. Čo očakávaš od oboch podujatí?

Valné zhromaždenie bude tradične bilancovať činnosť SEJ od posledného zhromaždenia. Splníme si ním aj legislatívnu povinnosť, ktorá vyplýva zo stanov. Na počesť výročia Nežnej revolúcie sme starostlivo pripravovali konferenciu. Je to dobrá príležitosť reflektovať odpovede a myšlienky na danú tému od novinára, historika, sociológa, publicitu, kňaza,… Práve dnes, keď  povedomie a záujem o našu cirkev upadá, môže dať odpoveď v akom stave naša cirkev v dobe „slobody“ skutočne je. Konferencia sa mala uskutočniť na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK), teda na mieste, kde SEJ sídli a kde doteraz organizovala všetky akcie a podujatia. Konferencia bola riadne ohlásená začiatkom októbra, ale dekan EBF UK ju písomným oznámením z 5.11.2019 neodsúhlasil. Môžeme si položiť viaceré otázky o motíve tohto rozhodnutia. Vari z obavy dozvedieť sa inú pravdu, akou je tá vlastná, teda jediná správna? Konferenciu sa napriek všetkému napokon podarilo zorganizovať v náhradných priestoroch. Z koreferátov a diskusie plánujeme vydať Zborník, ktorý poskytneme všetkým cirkevným zborom a záujemcom.

Čo do budúcnosti želáš SEJ?

Želám SEJ, aby sa stala avantgardou evanjelickej inteligencie, ktorej potenciál pomôže zreformovať našu cirkev na modernú kresťanskú cirkev. Aby SEJ vedela osloviť širokú slovenskú verejnosť a vrátila našej cirkvi jej dôstojné miesto v moderných dejinách Slovenska.

Rozhovor pripravil: Peter Bzdúch