Riadenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

(Úvaha, ako podnet a pozvanie k rozprave, nadväzujúca na článok Jána Holčíka
v Lutheruse 14/2021 – Kríza v štáte, kríza v cirkvi – ODSTÚPTE!)

Či sa to bude niekomu páčiť, a či nie, slovenská spoločnosť sa hlási k „západnej trhovej ideológii“, keď štát sa spravuje „trhovou ideológiou“ postavenou na nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva. Pýtam sa: „Človeče, ukáž mi čo je tvoje?! Veď to, čím sa pýšiš a myslíš si, že je tvoje, je tvoje len do okamihu tvojej smrti. Tak, ešte stále tvrdíš, že to všetko hmotné, akože tebou nadobudnuté, je tvoje? Nebyť Božej milosti, nebol by si ani na tejto zemi. Tak človeče, kde je tvoja svetská moc a akúže to moc chceš mať v cirkvi, v tej našej ECAV na Slovensku?“

Svet chce vládnuť. Jedni, ktorí majú od Boha dar rozmnožovať hmotné statky a mali by pritom, okrem seba, myslieť aj na svojich blížnych, ktorí taký dar nemajú, zabúdajú, že tento dar je od Pána Boha. Mocujú sa mocou, ubližujúc pritom tým, ktorí pomoc v nedostatku, službu v bezmocnosti nevyhnutne potrebujú.

Nie tak má byť v cirkvi. Jedinou, neodnímateľnou mocou vo všetkom hmotnom i nehmotnom svete, v celom „všehomíre“, je Pán Ježiš Kristus. Syn, ktorému bola odovzdaná všetka moc na zemi i na nebi. Podľa týchto slov človek, ako jednotlivec, či ako organizované spoločenstvo, nemá v cirkvi žiadnu moc a aj tá svetská je pod Jeho kontrolou a správou. Neexistuje žiadna výnimka. On, Syn, je jedinou „Konceptuálnou mocou“, zjavenou v Písme, nemennou, lebo nieto nikoho, ani na zemi, ani na nebi, kto by sa mu čímkoľvek vyrovnal. Jeho moc je absolútna, neobmedzená, teda nedbajúca na akékoľvek ľudské spoločenské usporiadanie a i to „demokratické“.

„Kresťanská ideológia“ (nie je to celkom vhodný výraz, rád prijmem radu, azda učenie) bola zjavená pred dvetisíc rokmi osobne Synom, Pánom Ježišom Kristom. Dnes ju máme plne obsiahnutú v Písme Svätom. Ona má byť jediným základom, ústami dnešnej politickej terminológie – pilierom, pri osnovovaní služby v cirkvi – zákonodarnej, výkonnej a súdnej; ak chceme kopírovať, napodobňovať svetskú, nie službu, ale moc. Otázkou je, či ju hodno kopírovať, a či takto odkopírovaná bude v súlade s „Konceptuálnou mocou“ Pána Ježiša Krista a s „Kresťanskou ideológiou“ obsiahnutou v Písme Svätom.

K Službe zákonodarnej:

Aké zákony a kto zostaví zákony pre spoločenstvo ECAV na Slovensku? Hrdíme sa, že sme cirkvou synodálno-prezbyteriálnou, ale to vôbec v súčasnosti nie je pravda. Zákony pripravujú i schvaľujú v podstate tí istí členovia cirkvi. Osobne si myslím, že by to mohla byť synoda, teda skupina ordinovaných i neordinovaných, rešpektujúcich „Konceptuálnu moc“, bezpodmienečne a nemeniteľne autoritu Pána Cirkvi – Syna, Ježiša Krista a riadiacich sa prísne „Kresťanskou ideológiou“ obsiahnutou v Písme Svätom. Veď tam nachádzame:

Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! (L 6,37).

Dokážeme, sme schopní za súčasného stavu riadenia ECAV pripraviť také zákony, ktoré nám budú nápomocné pri napĺňaní

 1. Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata.
 2. Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov.
 3. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik. (Mt.18, 15-17).

Budú to také zákony, ktoré budú napĺňať:

 

 1. Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, čo ste vedení Duchom, napravte ho v duchu miernosti a každý daj si pozor sám na seba, aby si i ty nepadol do pokušenia.  
 2. Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon.
 3. Lebo, ak si niekto myslí, že je niečím, a nie je ničím, sám seba klame.
 4. Nech každý skúma svoje konanie, a tak sa bude mať čím chváliť sám pred sebou, ale nie pred iným.
 5. Lebo každý bude niesť svoje bremeno.
 6. Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má, s tým, kto ho vyučuje.
 7. Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať.
 8. Pretože, kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre Ducha, z Ducha bude žať večný život.
 9. Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme žať, keď príde čas.
 10. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. (Gal 6,1-10)

K službe výkonnej:

„Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt 28,19)

Táto služba by sa mala všetkými a osobitne tými, ktorí budú k tomu vybraní, uskutočňovať ako „Konceptuálna moc“ Pána Ježiša Krista, zjavená nám ako „Kresťanská ideológia“ v Písme Svätom cestou:

„Úradnej cirkvi“ – organizačných štruktúr na jednotlivých úrovniach riadenia.

„Neúradných združení“ – utvorených na základe všeobecného kňazstva.

K službe súdnej:

Vážnosť tejto služby pochopíme, ak si uvedomíme, že tí, ktorí budú do tejto služby postavení, budú musieť dohliadať na plnenie zákonov zostavených členmi zákonodarnej služby. Ak sa podarí zostaviť zákony, ktoré budú v súlade (nedovolím si povedať v absolútnom súlade, človek toho nie je schopný) s „Konceptuálnou mocou“ Pána Ježiša Krista a „Kresťanskou ideológiou“ v Písme Svätom, dokážeme podľa nich potom aj rozhodovať?

Mám zato, že dlhých tridsať rokov je už dostatočne dlhá doba, aby sme prestali pobehovať z jednej strany na druhú a začali žiť ako kresťania, evanjelici, luteráni. A predovšetkým tí, ktorí v súčasnosti získali i „získali“ moc, položili ju k nohám Pána Cirkvi, zamysleli sa nad sebou, či sú vo zverených funkciách konať schopní a ak, tak začali v pokore a bázni pred Trojjediným Pánom Bohom – nie dokazovať svoju moc, ale slúžiť.

Dopraj nám, Bože, Tvojho pokoja, nech nás moc neopantáva. Amen.  

V Hybiach, 13.4.2021

Ondrej Mrlian

člen Slovenskej evanjelickej jednoty

Diskusia prebieha tiež na stránkach evanjelického časopisu LUTHERUS.