Odišiel významný evanjelik: JUDr. Dušan Roll

V požehnanom veku 93 rokov povolal Pán k sebe JUDr.Dušana Rolla, ktorý bol  veľkou osobnosťou slovenskej kultúry, ktorej venoval celý svoj produktívny život. Bol    spisovateľom, režisérom, ilustrátorom a organizátorom významných kultúrnych podujatí.   Bol   tajomníkom, vedúcim výroby a  šéfredaktorom vydavateľstva „Osveta“ v Martine a „Mladé letá“ v Bratislave. Viac rokov bol  riaditeľom Slovenskej filmovej tvorby, za jeho pôsobenia boli zrealizované desiatky nových filmov slovenskej produkcie.  Bol zakladateľom medzinárodného podujatia ilustrácii pre deti – „Bienále ilustrácii Bratislava“, známym pod značkou BIB. Od roku 1967 pod záštitou UNESCO a IBBY sa uskutočnilo v priebehu 48 ročnej existencie tohto podujatia  24 ročníkov, v  ktorých sa prezentovalo viac ako 7 225 ilustrátorov z  110 krajín sveta, ktorí obohatili originálmi viac ako 9 000 kníh. Na základe medzinárodného úspechu  v roku 1986 sa stal  predsedom IBBY- medzinárodnej organizácie  kníh pre mládež. Bol iniciátorom založenia filmového festivalu „Agrofilm“ venovaný tematike  poľnohospodárstva a agropotravinárstva, ktorého   22 rokov bol  predsedom poroty.

Aktívne sa zapojil do práce a  obnovy  Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku po Novembri 1989. Spolu s JUDr.Šenšelom pripravoval podklady pre novú Ústavu ECAV. V roku 1994 kandidoval na funkciu generálneho dozorcu,  v rokoch 1994-2000 bol členom Generálneho presbyterstva. Pripravil zmluvu medzi štátom a cirkvami, ktorá bola prijatá Vládou SR,  NR SR a ustanovená zákonom. Bol predsedom predstavenstva a správnej rady vydavateľstva Tranoscius, ktorú vykonával do roku 2006. Za jeho pôsobenia boli o.i. vydané vo vydavateľstve  desiatky kníh pre deti a mládež od evanjelických autorov. Vydavateľstvo pod jeho vedením sa zúčastnilo  viacerých zahraničných výstavách kníh. Aktívne  prispieval svojimi odbornými radami pri tvorbe cirkevných  zákonov a nariadení. Bol jedným z prvých členov obnovenej činnosti Slovenskej evanjelickej jednoty, a pravidelným účastníkom jej podujatí.

Aktívne  spolu s manželkou sa zúčastňovali cirkevného života v cirkevnom zbore.  Boli pravidelnými návštevníkmi Služieb Božích vo Veľkom chráme v Bratislave, prakticky do konca svojho života. 

Česť jeho pamiatke!

Ján Holčík,

bývalý generálny dozorca a čestný predseda SEJ