Ad : Otvorená výzva

PhDr. Marián Kapinos, Košice

Brat JUDr. Čech splnil moje očakávanie vo zverejnenom návrhu Otvorenej výzvy najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku. Výzva má široko myšlienkam a úzko slovám. Prekryla všetky doterajšie „mlátenia prázdnej slamy“ synodálov, generálnych presbyterov a biskupov.

Výzva je významný dokument pre hľadanie spoločných slov a činov v  našej luteránskej cirkvi. Mám obavy či obsahu Výzvy porozumejú títo naši cirkevní vodcovia či už ordinovaní alebo neordinovaní. Čítať s porozumením sa u niektorých cirkevných hodnostárov nenosí prirodzene alebo nemajú záujem, môže ísť aj o takých, ktorí sú zásadne proti všetkému. Verím, lebo veriť mám, že sa nájdu cirkevní vodcovia najmä ordinovaní, ktorí vedia čítať s porozumením a pochopia, že Výzva môže byť spojkou pre zjednotenie názorov v cirkvi. Zo skúseností viem, že to bude ťažké. Výzva je cenná najmä v tom, že nekladie podmienky pre výmenu stanovísk, iba určuje návrh okruhu problémov, ktoré by si mali dospelí ľudia vysvetliť. Na základe toho stanoviť postup pre upevnenie jednoty ECAV.

Vo Výzve je 21 okruhov – návrhov, ktoré skutočne neznesú ďalší odklad riešenia. Nová štruktúra cirkvi. Navrhovaná trojstupňová štruktúra CZ – seniorát a GB je najoptimálnejšia štruktúra, v evanjelickej cirkvi nemôžeme hovoriť o systéme riadenia pretože nikto nie je podriadený a nadriadený takto je to dané v Písme svätom – Biblii, inak to nemôže byť, či to niekto chce alebo nie. Podporujem personálne obsadzovanie jednotlivých služieb na základe požadovanej odbornosti. Nie tak ako je to v súčasnosti najmä v Generálnom súde a v Generálnom hospodárskom výbore. Učiteľ histórie nemusí byť dobrý ekonóm aj keby chcel, tak ako murár nemusí byť dobrý stolár. Aj keď…

V časti volebného zákona, navrhujem aby kandidačná porada overovala iba splnenie zákonných podmienok pre kandidátov a hlasovala by iba za správnosť dodržaných podmienok a nie o osobách, ktoré posúva na volebnú kandidátku. Kandidát, ktorý splnil zákonné podmienky je automaticky zaradený na volebnú kandidátku. Tu nie je o ničom inom hlasovať. Terajšia prax mi pripomína systém uplatňovaný v orgánoch KSČ, kde sa hlasovaním schvaľovala volebná kandidátka, čo bol tiež jeden z mocenských nástrojov.

Financovanie cirkvi je v súčasnosti aktuálna téma. Majetok a financie majú v ECAV osobitné postavenie a nežiadúce lákadlo na zneužitie. Kedy sa chlapi pohádajú – keď ide o ženy, politiku a peniaze. Peniaze boli príčinou vzdania sa generálneho dozorcu svojho úradu. Preto otázkou dohody musí byť zásada, že všetky výnosy z majetku cirkvi budú na financovanie investičných projektov –  cirkevné stavby, údržba a oprava kostolov, budov. Fond finančného zabezpečenia nemôže byť tvorený ako teraz – výpalnícky. Výpalníctvo je definícia pre vyberanie príspevkov dopredu. Takto sa nevyberajú ani dane – najprv musíš predať, zarobiť až potom sa ti vyrubí daň. Čiže najprv musíme v CZ si poskladať milodary až potom môžeme čosi odviesť na GBÚ. Nemali by byť v odvode na GBÚ náklady na splátku pôžičky na stavbu, opravu, modernizáciu majetku CZ, náklady na energie a komunálne služby, lebo kto to za nás zaplatí? Ten kto vytvoril terajší mechanizmus Fondu mu je ekonomika veľmi vzdialená. Nedal by som mu strážiť ani detskú pokladničku.

Oceňujem návrh o ochrane kňazského stavu. Súčasnosť nám ukázala, že ochrana kňazského predstavuje veľmi dôležitý návrh.  Kňazi sú vysvätení, sú služobníkmi Ježišovej cirkvi, sú naši pastieri. Nie je možné aby sa administratívnymi procedúrami odnímalo svätenie kňazov a vyzliekalo z luteráka. Iná možnosť v v prípade porušenie administratívnych predpisov alebo Božích prikázaní kňazmi ako postupovať je iba podľa Písma svätého.

Mediálna politika, nemôžeme hovoriť o novej lebo v ECAV bola veľmi maličká aj tá sa stala neviditeľná, je veľmi zložitá a ťažká téma. Dnes nie je kumšt niečo napísať, zobraziť, editovať, ale niečo vymyslieť pre obohatenie vedomostí a poznatkov veriacich a to hlavne  neustále bez prestávky. Aj keď sa hovorí, že sa máme pozerať dopredu, v tomto prípade si myslím, že sa môžeme  pozrieť  aj  do  histórie. Nenazývalo sa to vtedy  Mediálna  politika, ale  evanjelickí farári, učitelia, inteligencia svojou edukačnou činnosťou pomáhali ľudu sa vzdelávať a rozširovať vedomosti.

Zbor emeritných biskupov je veľmi potrebná inštitúcia. Tu by malo byť miesto pre zjednocovanie teologických otázok a skúseností v duchovnej službe emeritných biskupov, aby ich slovo vedelo povzbudiť a poradiť všetkým ordinovaným v ich službe.

Svojim vyjadrením k obsahu Výzvy chcem prispieť k vráteniu sa evanjelikov k jednote cirkvi Augsburského vyznania. Viem, že to bude cesta ťažká a nie krátka ale bude naša.